Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:


GOOD SNACK sp. z o.o.
33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Spółdzielców 4
Polska

NIP: PL 871-177-94-30

REGON: 520828452

KRS: 0000943580

tel/fax 14 642 10 79
kom 692 415 500
biuro@goodsnack.pl

Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy korespondencję kierować na adres e-mail podanych powyżej albo pocztą tradycyjną na adres wskazany wyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu realizacji umów oraz transakcji handlowych kupna/sprzedaży, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f).

III. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (nazwa firmy, imię, nazwisko)
 • elektroniczne dane identyfikacyjne (numery telefonów, adresy e-mail, adresy IP)
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne
 • numery kont bankowych
 • historia korespondencji

IV. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzystamy
w związku z realizacją umów, są to firmy:

 • spedycyjne/logistyczne
 • księgowe
 • doradcze
 • windykacyjne
 • prawnicze
 • statystyczne

Nie przekazujemy danych innym podmiotom, za wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności nie sprzedajemy takich danych.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych poza teren Unii Europejskiej.

VI. Okres przechowywania danych

Dane niezbędne do wykonania umowy przetwarzamy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego lub prawa podatkowego, w szczególności minimum przez 5 lat, a maksimum przez 10 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

VII. Przysługujące prawa

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do poprawiania swoich danych
c) prawo do usunięcia danych

Jeżeli nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, można zażądać ich usunięcia, co uczynimy w przypadku, gdy nie będzie istniał nasz prawnie uzasadniony interes do dalszego ich przetwarzania.

d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych

Można otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego przetwarzane przez nas swoje dane osobowe; można też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa dane mają charakter dobrowolny, a jednocześnie są wymogiem koniecznym do realizacji umów/transakcji handlowych kupna/sprzedaży.


Good snack, good for you